Miljø og Bærekraft

Polaris Distribusjon har et stort miljø fokus og vi jobber kontinuerlig for at vårt fotavtrykk på miljøet blir minst mulig. Sammen med våre samarbeidspartnere i Helt Hjem nettverket, har vi satt oss mål for å redusere vår påvirkning på miljøet og sikre en bærekraftig drift. 

Polaris Distribusjon har tre hovedområder hvor vi påvirker miljøet. 

  • Transport 
  • Avfall 
  • Energi 

For å kunne forbedre oss på disse områdene, har vi satt følgende miljømål med utgangspunkt i miljøpåvirkning fra 2018: 

  • Redusere CO2 utslippet i våre distribusjonstjenester med 50% innen 2025 og jobbe mot 100% fossilfri distribusjon innen 2030 
  • Redusere forbruk/innkjøp av plastemballasje med 50% innen 2025 
  • 80% av innkjøp på plast skal være tredjepartssertifisert innen 2025 
  • Vi skal bidra til å øke sorteringsgraden på plast til 90% 
  • Bidra til en mer sirkulær økonomi 
  • Fokus på utvikling av ansatte og sikre et godt arbeidsmiljø i virksomheten 

Polaris Distribusjon arbeider hele tiden med å forbedre rutene vi opererer, for en rask og miljøvennlig levering. Vi skal nå starte opp et prosjekt som for se på hele rutenettet vårt, og se dette i sammenheng med bilparken som betjener rutene fra et miljøperspektiv. Dette er ett ledd i arbeidet med å øke andelen fossilfrie kjøretøy og minske mengden svevestøv i tettbygde strøk. Innen 2025 skal vi redusere våre CO2 utslipp med 50%. Når vi har fått på plass gode løsninger for å konvertere fra fossilt drivstoff til mer miljøvennlige alternativer, skal vi innen 2030 vær helt i front for å levere gode tjenester til våre kunder på en miljøvennlig måte. 

Polaris Trykk har sammen med sin leverandør Baca plastindustri AS, fått produsert en plasttype som er omtrent halvparten av tykkelsen, sammenlignet med tidligere plast i bruk rundt produktene vi distribuerer. Ved hjelp av dette arbeidet har vi redusert mengden plast i sirkulasjon. Det er en av flere forbedringer som gjør at Polaris Distribusjon produserer mindre avfall, og minsker plastmengden som vi sender til gjenvinning. Vi har nå et arbeid pågående for å få oversikt over mottatt plast i forhold til avfallsrapportene fra gjenvinningsanlegget. Dette skal sikre at vi alltid oppfyller målet om en sorteringsgrad på 90% gjenvinning av plast. 

Sertifisering Miljøfyrtårn        

HeltHjem nettverket har satt seg mål om at alle samarbeidspartnere i nettverket skal være miljøsertifisert. Polaris Distribusjon har nå sertifisert hovedkontoret etter Miljøfyrtårn standard. Vi har revidert vårt system på miljøledelse og forventer at alle regioner er sertifisert i løpet av 2023. 

Hvis du har spørsmål eller innspill på vårt miljø- og bærekrafts arbeid kan du ta kontakt på 

Epost: john.oien@podi.no