Åpenhetsloven

ÅPENHETSLOVEN 

 

Den 1. juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon om virksomhetens arbeid med disse forholdene.  

Gjennom åpenhetsloven er Polaris Distribusjon Midt-Norge AS bl.a. forpliktet til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer, og redegjøre for disse i en rapport som skal offentliggjøres senest 30. juni hvert år.  

I tillegg til at konsernspissen Polaris Media ASA er omfattet av åpenhetsloven, er enkelte av selskapene i konsernet, herunder Polaris Distribusjon Midt-Norge AS, selvstendig omfattet av åpenhetsloven grunnet sin størrelse. Polaris Distribusjon Midt-Norge AS sitt arbeid med å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og leverandørkjeden, er organisert sentralt på konsernnivå.  

I tråd med åpenhetsloven § 5 er det for konsernet utarbeidet en redegjørelse for aktsomhetsvurderinger knyttet til virksomhetens faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vurderingene og redegjørelsen er foretatt på konsernnivå, og dekker Polaris Distribusjon Midt-Norge AS sin virksomhet og leverandørkjeder. I konsernets redegjørelse er den generelle beskrivelsen av organisering og retningslinjer dekkende for Polaris Distribusjon Midt-Norge AS sin organisering og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Det vises særlig til Polaris Medias strategiske retningslinjer for samfunnsansvar, som gjelder for hele konsernet, inkludert Polaris Distribusjon Midt-Norge.  

I redegjørelsen er de risikoer som er beskrevet under «Identifiserte risikoer» dekkende for selskapet, herunder risikoene for arbeidsforhold og sosial dumping i leverandørkjeden til distribusjonsvirksomheten. De tiltak som er beskrevet under redegjørelsens avsnitt om «Iverksatte og planlagte tiltak» er dekkende for eksisterende og planlagte tiltak for å håndtere risikoene.   

 

Redegjørelsen er inntatt i Polaris Media ASAs årsrapport, i delen om Samfunnsansvar og Bærekraft punkt 4. Redegjørelsen er også publisert nettsiden www.polarismedia.no/om-polaris-media/apenhetsloven/.